Privacy policy

Ontdek de mogelijkheden van de Quantum AI app en verbeter uw handelsstrategie.

Fysiotherapie Heinenoord hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Heinenoord houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • check
  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • check
  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • check
  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als Fysiotherapie Heinenoord zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Fysiotherapie Heinenoord verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Heinenoord de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • check
  Achternaam
 • check
  Geslacht
 • check
  BSN-nummer
 • check
  Gegevens verzekering
 • check
  Adres
 • check
  Telefoonnummer
 • check
  E-mailadres
 • check
  Gegevens over gezondheid

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Heinenoord de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Fysiotherapie Heinenoord verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan fysiotherapie Heinenoord de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • check
  Achternaam
 • check
  Geslacht
 • check
  Gegevens verzekering
 • check
  Adres
 • check
  Telefoonnummer
 • check
  E-mailadres
 • check
  Geboortedatum
 • check
  Salarisgegevens
 • check
  Kopie ID
 • check
  BSN-nummer
 • check
  Bankgegevens
 • check
  AGB-code
 • check
  BIG-registratie nummer
 • check
  KNGF lidmaatschapsnummer

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Heinenoord opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de administratie

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Fysiotherapie Heinenoord bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fysiotherapie Heinenoord van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • check
  We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • check
  We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • check
  Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • check
  We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • check
  Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt. Dit zijn alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Die zijn geanonimiseerd en niet meer terug te leiden naar persoonlijke gegevens. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
Fysiotherapie Heinenoord
Emmastraat 2a
3274 AC Heinenoord
E-mail:  info@fysiotherapieheinenoord.nl.


Deze privacyverklaring hebben wij met zo groot mogelijke zorgvuldigheid opgesteld en is in werking getreden op 24 mei 2018. Als er wijzigingen in ons privacybeleid zijn, dan zal de gewijzigde versie hier op de site te vinden zijn.